Trusted Third Party

Introductie van de methodiek TTP

De Trusted Third Party (TTP) die onderdeel uitmaakt van de weerbare overeenkomsten (smart contracting) zorgt voor gemeenschappelijke afspraken en treedt de-escalerend op. U beperkt risico’s van boetes en claims van derden. Mind Your Own Business Information (MYOBI) is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, kortweg TTP) die samenwerkingspartners binnen een netwerk faciliteert. De noodzaak is tweeledig:

 • De aansprakelijkheids- en kostenrisico’s voor partijen beheersbaar maken en houden; en
 • Het uitwisselen van bedrijfsinformatie effectief en kostenefficiënt mogelijk te maken alsmede afspraken binnen een netwerk mogelijk te maken.

MYOBI verzorgt de regie over het netwerk, is onafhankelijk en intervenieert indien een partij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. MYOBI normeert, faciliteert en controleert. Ook treedt MYOBI de-escalerend op als geschillen tussen netwerkpartijen dreigen. In de TTP policy worden de functies, taken en bevoegdheden van MYOBI beschreven.

De TTP policy is opgesteld en is gepubliceerd op http://www.ttp.associates. De gekozen constructie maakt het mogelijk dat verschillende TTP’s kunnen cross-certificeren. Hiermee staat het voor de deelnemers van TTP’s open onderling effectief bedrijfsgegevens uit te wisselen, en contracten en overeenkomsten binnen de context van een netwerk af te sluiten en te beheren. MYOBI biedt de partners het gebruik van de volgende stukken:

1. Policies

 • TTP policy;
 • Mediation reglement;
 • Privacyframework;
 • Datalek- en incidentenprotocol; en
 • Privacy Seal policy.

2. Handboek voor contracteren (smart contracting)

 • Voorstel weerbare privacy overeenkomsten;
 • Aansluitovereenkomst TTP;
 • Privacy overeenkomst met TTP;
 • Privacy overeenkomst zonder TTP met Privacy Seal; 
 • Privacy overeenkomst zonder TTP zonder Privacy Seal;
 • Standaardaanbod WBO aan wederpartij;
 • Set van standaard brieven; en
 • Verzoek om toestemming gebruik NFU / Duthler Associates privacyframework.

Op basis van het mediation reglement en datalek- en incidentenprotocol treedt MYOBI de-escalerend in de verhoudingen tussen netwerkpartners op.

Aan de Privacy Seal policy geeft MYOBI uitvoering door de accountability van de leiding van een organisatie uit te drukken in een Privacy Seal. Periodiek gaat MYOBI het volwassenheidsniveau van het Privacy Seal na middels een bestuurlijk overleg.

Elke partij kan gebruik maken van bedrijfsdossiers. Op basis van aan wet- en regelgeving gerelateerde taxonomieën worden de bedrijfsdossiers Dossier Onderneming en Dossier Persoon gegenereerd en beschikbaar gemaakt op de website van MYOBI. Een bedrijf of instelling neemt de bedrijfsinformatie alsmede de contractposities op in het dossier. De dossiers zijn dynamisch van aard. De leiding van een organisatie neemt alle mutaties in het dossier op en wisselt deze uit met de betreffende netwerkpartners.